Kierunek Dolny Śląsk

CDS_projekty_KDS.jpg

Kierunek_UE.JPG

 

„Kierunek Dolny Śląsk – wpływ potencjału społeczno-ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój województwa dolnośląskiego 
w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających” (nr WND-POKL 08.01.02-02-046/08 )

Projekt wpisuje się w Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

 

Okres realizacji projektu: grudzień 2008 r. – sierpień 2010 r.

 

Zespół projektowy:

  1. Kierownik projektu: Marta Gruszka
  2. Ekspert kluczowy: Cezary Ulasiński
  3. Eksperci: m.in. Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska
  4. Asystenci projektu: Małgorzata Majka, Bartosz Trzaskalski
  5. Partner projektu: Instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia

 

CELE PROJEKTU

Projekt powstał w odpowiedzi na problem niedostatecznego poziomu wiedzy na temat wpływu zjawiska migracji powrotnych na gospodarkę regionu, a co za tym idzie trudność w podejmowaniu właściwych działań adaptacyjnych w tym zakresie.

Celem głównym projektu jest stworzenie podstaw do efektywnego wykorzystania zmiany gospodarczej, związanej z napływem kapitału ekonomicznego, społecznego i kulturowego migrantów powrotnych na rzecz rozwoju województwa dolnośląskiego.

Cele szczegółowe:

 

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE

Projekt przewiduje cztery zasadnicze fazy realizacji.

Faza I: przygotowawcza - obejmuje analizę danych zastanych dotyczących zjawiska migracji. W efekcie zebrane zostaną dostępne aktualnie informacje o charakterze ilościowym i jakościowym, pozwalające ukierunkować proces tworzenia narzędzi badawczych, prognoz i katalogu rozwiązań dla jednostek samorządu terytorialnego.

Faza II: analiza stanu obecnego zjawiska migracji powrotnych w woj. dolnośląskim – faza ta obejmuje realizację trzech podstawowych zadań:

W efekcie powstanie zbiorczy raport „Migracja powrotna w woj. dolnośląskim w latach 2004-2008 - skala zjawiska, potencjał oraz pogłębiona charakterystyka powracających”.

Faza III: prognostyczna - ma na celu oszacowanie w perspektywie 5-letniej poziomu napływu zarówno powracających z zagranicy do województwa dolnośląskiego jak i kapitału pozyskanego podczas pobytu migracyjnego, kładąc nacisk na wskazanie wpływu zjawiska na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Jako punkt wyjścia traktowane będą uzyskane w fazie I i II wyniki badań i analiz. Faza obejmuje dwa zadania:

Faza IV: formułowanie mechanizmów efektywnego wykorzystania potencjału migrantów powrotnych w woj. dolnośląskim – faza ta obejmuje realizację dwóch zasadniczych zadań:

Faza V: promocji i upowszechniania przewiduje opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, prowadzenie podstrony internetowej, organizację konferencji regionalnej prezentującej wyniki projektu. Ponadto powstanie publikacja podsumowująca projekt.

 

 

EFEKT REALIZACJI PROJEKTU

Na podstawie wyników badań, koncentrujących się zarówno na ocenie jakościowej zjawiska migracji powrotnych, jak i na jego kwantyfikacji, wypracowany zostanie katalog rozwiązań formułowanych dla dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego wspomagających efektywne wykorzystanie potencjału migrantów powrotnych w województwie dolnośląskim.

 

WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU

 Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]