Aktualne realizacje


 

 

Pełnienie funkcji animatora/doradcy przy realizacji projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin -

Pełnienie funkcji animatora/doradcy przy realizacji projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach pełnimy funkcje animatorów i doradców uczestniczących w procesie tworzenia, prowadzenia i zarządzania partnerstwami w gminach oraz powiatach współpracujących przy realizacji projektu „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt ten dotyczy zwiększenia kompetencji oraz poprawy współpracy między instytucjami integracji i pomocy społecznej a innymi instytucjami, m.in. edukacji, policji czy zdrowia. Nasza rola polega na wyszukiwaniu instytucji i poprzez animację spotkań, doprowadzenie do zawiązania partnerstwa, a także na doradzaniu i wspieraniu partnerstwu w tworzeniu strategii działań.

Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0 - Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0

Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0

Celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w 22 gminach poprzez motywowanie i przygotowanie merytoryczne pracowników administracji samorządowej do wdrożenia pogłębionych (wykorzystujących głównie techniki deliberatywne) konsultacji społecznych. Projekt zakłada objęcie wsparciem gmin we wczesnych stadiach planowania przestrzennego, na etapie, gdy zwyczajowo nie podejmowano dialogu ze społecznościami lokalnymi.

Smart Europe Experience - Smart Europe Experience

Smart Europe Experience

Celem głównym projektu jest przygotowanie przedstawicieli miast do wyboru i wdrożenia inteligentnych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych służących poprawie zarządzania miastem zgodnie z ideą smart city. Projekt skierowany jest do przedstawicieli gmin, których fiszki projektowe zostały wybrane do II etapu konkursu dotacji Human Smart Cities ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dnia 18.07.2017 r

 Społecznie Zorganizowani - model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising -

Społecznie Zorganizowani - model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising

Celem głównym projektu jest opracowanie, dostosowanego do polskich uwarunkowań, modelu uruchamiania lokalnej aktywności i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszarów rewitalizacji opartego o ideę i brytyjskie doświadczenia z zakresu Community Organising. Cel zostanie osiągnięty do grudnia 2020 roku. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki adaptacji i wdrożeniu zagranicznego rozwiązania (Wielka Brytania), a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie wiedzy między liderem, partnerem krajowym i partnerem zagranicznym projektu.

Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych zwykorzystaniem doświadczeń programu

Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych zwykorzystaniem doświadczeń programu "Let us be active!"

Cel główny projektu to stworzenie, dostosowanego do polskich uwarunkowań, rozwiązania uruchamiania nowatorskich form aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji w wieku 60+ w oparciu o doświadczenia krajów regionu bałtyckiego. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki adaptacji i wdrożeniu zagranicznego rozwiązania (Łotwa), a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie informacji pomiędzy liderem projektu, przedstawicielami miast objętych projektem (Bytom, Rybnik, Wałbrzych) oraz partnerem zagranicznym (Riga City Council (Welfare Department) - RCC).

Uwolnij swój potencjał - uruchom przestrzeń - Uwolnij swój potencjał - uruchom przestrzeń

Uwolnij swój potencjał - uruchom przestrzeń

Fundacja British Council wraz z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch i partnerami zagranicznymi z Chorwacji: Grad Šibenik, Grad Komiža i Szkocji: Scotland's Regeneration Forum SURF, realizuje projekt pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space”. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne.

Doradztwo Strategiczne dla Fundacji Civis Polonus - Doradztwo Strategiczne dla Fundacji Civis Polonus

Doradztwo Strategiczne dla Fundacji Civis Polonus

Wspieramy Fundację Civis Polonus z Warszawy w wypracowaniu Strategii. W ramach realizacji przewidziane są m.in. warsztaty strategiczne.

VI edycja PROMENGO - VI edycja PROMENGO

VI edycja PROMENGO

PROMENGO jest cyklem szkoleniowym dla kadry menadżerskiej trzeciego sektora, prowadzonym przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich. W ramach szkolenia prowadzimy zajęcia z planowania strategicznego.

Diagnoza oferty kulturalnej dla gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego - Diagnoza oferty kulturalnej dla gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego

Diagnoza oferty kulturalnej dla gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego

Dla każdej z trzech gmin wchodzących w skład LGD (Wieliczka, Kłaj, Niepołomice) zostanie sporządzona diagnoza, obejmująca badanie obecnej oferty kulturalnej, oraz zidentyfikowanie jej mocnych i słabych stron, a także określenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju tej oferty m.in. z uwzględnieniem poszczególnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży, seniorów. Zakłada się udział w badaniach uczniów klas IV i VIII szkoły podstawowej oraz seniorzy z Koła Seniora lub Uniwersytetu III Wieku. Prace będą obejmować badania w działaniu, zogniskowane wywiady grupowe oraz pogłębione wywiady indywidualne.
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]