Aktualne realizacje


 

 

Uzgognienia dotyczące utworzenia rodzinnego domu pomocy lub mieszkania chronionego - Uzgodnienia

Uzgognienia dotyczące utworzenia rodzinnego domu pomocy lub mieszkania chronionego

Przeprowadzenie uzgodnień dotyczących funkcjonalności budynku mieszkalnego w celu utworzenia rodzinnego domu pomocy lub mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami oraz przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości wraz z projektem koncepcyjnym przebudowy/rozbudowy budynku przy ul. Okuniewskiej 20 A. Uzgodnienia są realizowane na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy.

Ekspertyza dotycząca magazynów studyjnych - Magazyny studyjne

Ekspertyza dotycząca magazynów studyjnych

Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizujemy ekspertyzę dotyczącą zasadności finansowania ze środków europejskich tworzenia sieci magazynów studyjnych dla muzeów i galerii sztuki. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania ilościowe (ankieta internetowa) oraz badania jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione oraz panele eksperckie). Realizacja ekspertyzy wiąże się z rozpoczęciem prac nad zakresem wsparcia sektora kultury w kolejnej perspektywie finansowej UE 2021-2027. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Smart Europe Experience - Smart Europe Experience

Smart Europe Experience

Celem głównym projektu jest przygotowanie przedstawicieli miast do wyboru i wdrożenia inteligentnych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych służących poprawie zarządzania miastem zgodnie z ideą smart city. Projekt skierowany jest do przedstawicieli gmin, których fiszki projektowe zostały wybrane do II etapu konkursu dotacji Human Smart Cities ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dnia 18.07.2017 r

 Społecznie Zorganizowani - model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising -

Społecznie Zorganizowani - model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising

Celem głównym projektu jest opracowanie, dostosowanego do polskich uwarunkowań, modelu uruchamiania lokalnej aktywności i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszarów rewitalizacji opartego o ideę i brytyjskie doświadczenia z zakresu Community Organising. Cel zostanie osiągnięty do grudnia 2020 roku. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki adaptacji i wdrożeniu zagranicznego rozwiązania (Wielka Brytania), a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie wiedzy między liderem, partnerem krajowym i partnerem zagranicznym projektu.

Konsultacje dotyczące DPS i OWD dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Konsultacje dotyczące DPS i OWD dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Konsultacje dotyczące DPS i OWD dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji dot. stworzenia funkcjonalnego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w dzielnicy Targówek. W ramach działań zaplanowaliśmy m.in. spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rodzicami i opiekunami, a także samymi osobami niepełnosprawnymi. Dodatkowo przeprowadzone zostaną wywiady pogłębione oraz badania ankietowe. Dzięki wszystkim działaniom przyszły Dom Pomocy Społecznej i Ośrodek Wsparcia Dziennego będą lepiej dopasowane do potrzeb ich beneficjentów.

Partnerska Inicjatywa Miast - doradztwo - Partnerska Inicjatywa Miast - doradztwo

Partnerska Inicjatywa Miast - doradztwo

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju będziemy doradzać i wspierać miasta będące uczestnikami projektu strategicznego Partnerska Inicjatywa Miast w procesie tworzenia Miejskich Inicjatyw Działania we współpracy z Lokalnymi Partnerstwami.

Tak blisko - cztery kroki do Alei Henryka (Chrzanów) -

Tak blisko - cztery kroki do Alei Henryka (Chrzanów)

Rozpoczęliśmy nasze działania w ramach projektu informacyjno-edukacyjnego "Tak blisko - cztery kroki do Alei Henryka". W ich ramach odbędą się m.in.: spotkanie z mieszkańcami (praca na makiecie), spacery badawcze, warsztaty z młodzieżą i konkurs! Więcej o projekcie na stronie: http://mbp.chrzanow.pl/alejahenryka/

Bytom ODnowa - opis

Bytom ODnowa

Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacji (lipiec 2017 - listopad 2018). Na zlecenie Urzędu Miasta w Bytomiu realizujemy projekt "Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacj", dotyczący fragmentu Śródmieścia Bytomia. Działania te stanowią element projektu pilotażowego "Bytom Odnowa - innowacyjne mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych".

Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego - Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego

Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego

Celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w 25 gminach poprzez motywowanie i przygotowanie merytoryczne pracowników administracji samorządowej do wdrożenia pogłębionych (wykorzystujących głównie techniki deliberatywne) konsultacji społecznych. Projekt zakłada objęcie wsparciem gmin we wczesnych stadiach planowania przestrzennego, na etapie, gdy zwyczajowo nie podejmowano dialogu ze społecznościami lokalnymi.

Uwolnij swój potencjał - uruchom przestrzeń - Uwolnij swój potencjał - uruchom przestrzeń

Uwolnij swój potencjał - uruchom przestrzeń

Fundacja British Council wraz z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch i partnerami zagranicznymi z Chorwacji: Grad Šibenik, Grad Komiža i Szkocji: Scotland's Regeneration Forum SURF, realizuje projekt pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space”. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne.

PROMENGO - Program Menadżerowie NGO - PROMENGO - Program Menadżerowie NGO

PROMENGO - Program Menadżerowie NGO

PROMENGO to program wdrażany przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). Trenerzy CDS od 2013 roku i I edycji Programu Menadżerowie NGO odpowiedzialni są przygotowanie i realizację modułu szkoleniowego dotyczącego Planowania strategicznego w organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbywa się w formule blended learning i w roku 2018 rozpocznie się jego V edycja.
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl