Indeks Gotowości Rynkowej

CDS_projekty_IGR.jpg

ue_IGR.png

Projekt pn. „Indeks Gotowości Rynkowej - nowy instrument monitorujący szanse na pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego (IGR) nr Z/2.18/II/2.1/136/05” finansowany przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1.

Projekt realizowany w oparciu o umowę zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, który pełni rolę Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Okres realizacji projektu: grudzień 2005 r. - grudzień 2007 r.

 

Zespół projektwy

  1. Koordynator Projektu: Cezary Ulasiński
  2. Eksperci: Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska, Zbigniew Pospolitak, Marcin Kocór, Tomasz Masłyk, Szymon Czarnik, Piotr Wolski.
  3. Asystenci Projektu: Magda Kowacz, Halszka Siudak, Tomasz Kwiatkowski, Maciej Klaś.
  4. Administrator Projektu: Marcin Płaziński.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie Indeksu Gotowości Rynkowej (IGR), który umożliwi mieszkańcom regionu zwiększenie zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy oraz zapewni monitoring kluczowych czynników regionalnego rynku pracy.

 

 

Przedmiot badań i analiz w projekcie

Projekt jest innowacyjny w podejściu systemowym obejmującym podstawowe czynniki determinujące szanse na zatrudnienie absolwentów szkół oraz w podejściu metodologicznym łączący badania świadomościowe z wielowymiarową analizą danych zastanych. W oparciu o badania socjologiczne (jakościowe i ilościowe) oraz analizy dokumentów źródłowych dokonana zostanie korelacja między czynnikami determinującymi szanse na zatrudnienie absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie podkarpackim i zbudowany Indeks Gotowości Rynkowej.

Zanalizowane i opisane zostaną cztery czynniki:

Czynniki kształtujące podaż na rynku pracy, a więc szkoły, absolwenci, instytucje rynku pracy, zostaną „zderzone” z elementem popytowym - ofertami pracy.

 

 

Metody prac

Zaproponowane techniki badawcze wzajemnie się uzupełniają dając w efekcie komplementarny i wielowymiarowy obraz szans na zatrudnienie absolwentów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych w województwie podkarpackim. Zapewniają także powtarzalność i standaryzację badań.
W efekcie zwieńczeniem projektu będzie Indeks Gotowości Rynkowej – nowy instrument monitorujący szanse na pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Indeks Gotowości Rynkowej (IGR) będzie składał się z czterech opisanych niżej komponentów zbudowanych w oparciu o określoną liczbę składników:

Każdy pojedynczy składnik stanowi o wadze danego komponentu, ten zaś decyduje o ostatecznej wartości Indeksu Gotowości Rynkowej (IGR). Wartości liczbowe poszczególnych komponentów zostaną odniesione do wartości najwyższej uzyskanej w danym – najlepiej ocenionym na pojedynczym wymiarze – powiecie. Wartość ta będzie stanowić punkt odniesienia dla wyskalowania czterech głównych komponentów i ostatecznej wartości IGR. Wagi poszczególnych składników – ich siła wpływu na wynik ostateczny, zostaną dobrane poprzez nieproporcjonalny dobór wag.
Nieproporcjonalny dobór wag każdego z elementów, tworzących dany komponent, będzie powstawał w taki sposób, aby ich „wkład” do końcowego wyniku sumarycznego odzwierciedlał „rzeczywisty” wpływ danego elementu na szanse rynkowe młodych ludzi. Takie rozwiązanie z konieczności musi mieć charakter ex post, kiedy dopiero w oparciu o wyniki badań możliwym stanie się obiektywna ocena wagi poszczególnych elementów (badanych zagadnień) w tworzeniu ostatecznej wartości IGR.
Podejście takie umożliwi nie tylko końcowe porównanie poszczególnych powiatów pod względem sumarycznej wartości IGR – i stworzenia klasyfikacji powiatów, ale również pozwoli na precyzyjniejsze porównanie ich pod względem słabych i mocnych stron – poprzez porównanie składowych – komponentów indeksu.

Ponadto projekt przewiduje opracowanie analiz przekrojowych dla województwa podkarpackiego dotyczących uwarunkowań gospodarczych i zatrudnieniowych:

 

 

Efekty /rezultaty

Projekt zapewni narzędzia do okresowego sporządzania IGR dla absolwentów ponad-gimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego i pozwoli optymalnie oceniać plany naboru we wszystkich szkołach na terenie województwa, wskaże dyrektorom szkół kierunki kreowania odpowiedniej oferty kształcenia dla rynku pracy.
Efektem projektu będzie także dostarczenie narzędzi, skal i instrumentów pomiarowych pozwalających opisać ponadgimnazjalne szkoły zawodowe oraz poprzez badania terenowe identyfikować potrzeby i aspiracje absolwentów oraz pracodawców.

Rezultatami projektu będą:

Projekt w efekcie:

Geneza projektu wynika z analizy potrzeb instytucji monitorujących rynek pracy na poziomie powiatowym w województwie podkarpackim. Projekt łączy pojedyncze i wyizolowane wątki tematyczne, formułowane na różnym poziomie konkretyzacji, w wielowymiarowy projekt analityczno–badawczy. Z doświadczenia Centrum Doradztwa Strategicznego, z projektów realizowanych w województwie podkarpackim wynika, że głównym dążeniem instytucji odpowiedzialnych za rozwój lokalny było przezwyciężenie bezrobocia, a częstym w tym względzie zadaniem - zmiana w systemie edukacyjnym. Jednakże tylko w niewielu powiatach proponowano rozwiązania konkretne łączące ofertę edukacyjną ze zdefiniowanymi potrzebami lokalnego rynku pracy. Zauważalna jest wycinkowość działań wynikająca z braku całościowej, obiektywnej oceny dotychczasowych zasobów edukacyjnych i wiedzy o oczekiwaniach pracodawców i aspiracjach młodzieży. Całościowe rozwiązania jakie daje prezentowany projekt odpowiada potrzebom strategicznych instytucji powiatowych i regionalnych.

 

 Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]