Kierunek Małopolska

 CDS_projekty_KM.jpgKierunek_UE.JPG

 

„Kierunek Małopolska – wpływ potencjału społeczno-ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój Małopolski w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających” (nr WND-POKL 08.01.02-12-020/08)

Projekt wpisuje się w Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

 

Okres realizacji projektu: luty 2009 r. – październik 2010 r.

 

Zespół projektowy:

  1. Kierownik projektu: Marcin Dziółko
  2. Ekspert kluczowy: Cezary Ulasiński
  3. Eksperci: m.in. Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska
  4. Asystenci projektu: Weronika Chodacz, Karolina Wójcik 
  5. Partner projektu: Instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia

 

 

CELE PROJEKTU

Projekt powstał w odpowiedzi na problem związany z znikomym poziomem wiedzy na temat wpływu zjawiska migracji powrotnych na gospodarkę regionu. Sytuacja taka przekłada się na trudność w podejmowaniu odpowiednich działań adaptacyjnych w tym aspekcie.

Celem głównym projektu jest stworzenie podstaw do efektywnego wykorzystania zmiany gospodarczej, która wiąże się z napływem kapitału społecznego, kulturowego i ekonomicznego migrantów powrotnych na rzecz rozwoju Małopolski.

Cele szczegółowe:

 

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE

Prace w projekcie dzielą się na cztery zasadnicze etapy.

 

Etap I: przygotowawczy - zakłada szereg działań związanych z analizą danych zastanych dotyczących zjawiska migracji oraz sytuacji społeczno gospodarczej regionu. W rezultacie zebrane zostaną informacje o charakterze ilościowym i jakościowym, które wykorzystane zostaną na potrzeby badań, prognoz oraz podczas tworzenia katalogu rozwiązań dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Etap II: analizy stanu obecnego zjawiska migracji powrotnych w Małopolsce – etap ten obejmuje realizację trzech zasadniczych zadań:

Efektem będzie zbiorczy raport „Migracja powrotna w Małopolsce w latach 2004-2008 - skala zjawiska, potencjał oraz pogłębiona charakterystyka powracających”.

 

Etap III: prognostyczny – podstawowym celem jest oszacowanie w perspektywie 5-letniej poziomu napływu zarówno powracających z zagranicy do Małopolski jak i kapitału pozyskanego podczas pobytu migracyjnego. Szczególny nacisk zostanie położony na wskazanie wpływu zjawiska na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Punktem wyjścia będą wyniki badań i analiz uzyskane w fazie I i II. Etap obejmuje dwa główne zadania:

 

Etap IV: formułowania mechanizmów efektywnego wykorzystania potencjału migrantów powrotnych w Małopolsce – faza ta obejmuje realizację dwóch kluczowych zadań:

 

Etap V: promocji i upowszechniania zakłada opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, prowadzenie podstrony internetowej oraz organizację konferencji regionalnej prezentującej wyniki projektu. Wydana i dystrybuowana będzie także publikacja podsumowująca projekt.

 

 

EFEKT REALIZACJI PROJEKTU

Korzystając z wyników badań, koncentrujących się zarówno na ocenie jakościowej zjawiska migracji powrotnych, jak i na jego ilościowym aspekcie, opracowany zostanie katalog rozwiązań skierowanych do małopolskich jednostek samorządu terytorialnego, wspomagających efektywne wykorzystanie potencjału migrantów powrotnych Małopolski.

 

WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU

 Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]