Matryca Kurcmana - nowy instrument rynku pracy

 ue_MATRYCA.png

Centrum Doradztwa Strategicznego realizuje projekt pn. „Matryca Kurcmana - nowy instrument rynku pracy" (nr DWF_2_1.1_131), który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1.
Projekt jest realizowany w oparciu o umowę zawartą z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

 

Okres realizacji projektu: czerwiec 2006 r. - luty 2008 r.

Strona wwwhttp://www.matrycakurcmana.pl

 

Zespół Projektowy:

  1. Koordynator Projektu: Cezary Ulasiński
  2. Eksperci: Dagmara Bieńkowska, Szymon Czarnik, Marcin Kocór, Tomasz Masłyk, Justyna Szymańska, Piotr Wolski, Wiesław Zaleszczuk.
  3. Główny Asystent Projektu: Tomasz Kwiatkowski
  4. Asystenci Projektu: Magda Kowacz, Kamil Muniak
  5. Administrator Projektu: Ada Kopeć
  6. Koordynatorzy powiatowi: Monika Majcherczyk- powiat chrzanowski, Jolanta Gieszczyk - powiat olkuski, Łukasz Kowalik - powiat oświęcimski, Monika Więckowska - powiat jędrzejowski, Ilona Gwoździk - powiat opatowski, Monika Toporowska- powiat staszowski, Tomasz Walus - powiat leski, Joanna Oleniacz - Pietryka - powiat sanocki, Aneta Kucaba - powiat bieszczadzki

 

Projekt realizowany jest we współpracy z dziewięcioma Powiatowymi Urzędami Pracy:

 

I. Cel projektu

Projekt pn. „Matryca Kurcmana – nowy instrument rynku pracy” jest pilotażowym i innowacyjnym przedsięwzięciem w skali Polski.

Celem jego jest poprawa efektywności funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) poprzez właściwe dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku pracy.
Efektem będzie podniesienie standardów obsługi klientów PUP dzięki opracowaniu i wdrożeniu nowego instrumentu rynku pracy - Matrycy Kurcmana. Efektem projektu będzie też podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników PUP.

 

II. Przedmiot badań i analiz w projekcie

Projekt skierowany jest do dziewięciu Powiatowych Urzędów Pracy:

Doboru beneficjentów do projektu dokonano w sposób celowy, aby po jego zakończeniu umożliwić multiplikację nowego narzędzia we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy w Polsce.

Projekt przewiduje opracowanie Matrycy Kurcmana (w formie informatycznego narzędzia) składającej się z dwóch elementów:

oraz przeszkolenie pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie obsługi klientów z wykorzystaniem nowego instrumentu i jego ogólnopolskie upowszechnienie.

 

III. Metody prac

W ramach realizacji projektu wykorzystane zostaną metody badawcze (badania terenowe i gabinetowe) oraz szkoleniowo-konsultacyjne (warsztaty, szkolenia, konferencja). Dobór różnych metod pracy, przy innowacyjnym charakterze projektu, jest gwarancją osiągnięcia założonych rezultatów i zapewnia uzyskanie wysokiej wartości dodanej projektu.
W projekcie przeszkoli się 120 pracowników Powiatowych Urzędów Pracy (pracownicy ewidencji, pośrednicy pracy, doradcy zawodowi).
Badawcza część projektu przewiduje zastosowanie technik badawczych tj.:

badania terenowe:

badanie gabinetowe (analizy eksperckie):

Dobór próby do badań będzie miał charakter celowy. W projekcie przeprowadzone zostaną także warsztaty (powiatowe i międzywojewódzkie).

 

IV. Efekty /rezultaty

Twarde rezultaty projektu to:

Miękkie rezultaty projektu to:

Projekt realizuje politykę społeczeństwa informacyjnego - doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych w procesie obsługi klientów Powiatowych Urzędów Pracy. Matryca Matryca będzie narzędziem informatycznym, wykorzystującym sieciowe formy przekazu.

Wartość dodana projektu to możliwość wdrożenia we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy w Polsce innowacyjnego instrumentu wypracowanego w powiatach o różnym charakterze (rolnicze, turystyczne, przemysłowe) i opartego o powszechnie stosowane technologie informatyczne. Platforma internetowa pozwoli na agregacje danych o rynku pracy w skali powiatów, a po wdrożeniu w pozostałych Powiatowych Urzędach Pracy - także w skali regionów i kraju. Internetowa forma narzędzia pozwoli na szeroki dostęp do zgromadzonych danych dla każdego zainteresowanego rynkiem pracy.

Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu są rozpoznane przez Centrum Doradztwa Strategicznego problemy na poziomie lokalnym:

Szeroka analiza dostępnych opracowań dotyczących rynku pracy wskazała, że segmentacja bezrobotnych dokonywana jest przez pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w oparciu o różne kryteria (np. wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania), ale z pominięciem dwóch niezmiernie istotnych: motywacji i kwalifikacji, które w dużym stopniu decydują o pozycji osoby na rynku pracy.

Ponadto, projekt realizuje postanowienia unijnej polityki zatrudnienia, filar „Poprawa zatrudnialności poprzez rozwój jakości zasobów ludzkich” oraz Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006, w zakresie „wzmocnienia instytucjonalnej obsługi rynku pracy poprzez rozwój służb zatrudnienia” oraz „indywidualizacji działań wobec klientów”. Wpisuje się w założenia Priorytetu I SPO RZL: obszar wsparcia - „zwalczanie i zapobieganie bezrobociu poprzez rozwój i modernizację instrumentów i instytucji rynku pracy”; cele – „podniesienie jakości działania służb zatrudnienia”.

 

 Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]