Mapa Monitorująca Szanse na Pracę

CDS_projekty_MMSP.jpgue_MMSP.png

„Mapa Monitorująca Szanse na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego (MMSP)”

Centrum Doradztwa Strategicznego realizuje projekt pn. „Mapa Monitorująca Szanse na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego (MMSP) nr Z/2.26/II/2.1/54/05”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.1.

Projekt jest realizowany w oparciu o umowę zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, który pełni rolę Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Okres realizacji projektu: listopad 2005 r. - grudzień 2007 r.

 

Zespół Projektowy:

  1. Koordynator Projektu: Cezary Ulasiński
  2. Eksperci: Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska, Zbigniew Pospolitak, Marcin Kocór, Tomasz Masłyk, Szymon Czarnik, Piotr Wolski.
  3. Asystenci Projektu: Magda Kowacz, Halszka Siudak, Tomasz Kwiatkowski, Maciej Klaś.
  4. Administrator Projektu: Marta Gruszka.

 

Cel projektu

Głównym celem Projektu jest przedstawienie, w postaci Mapy Monitorującej Szanse na Pracę, wzajemnych zależności między czynnikami determinującymi szanse na zatrudnienie absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

 

Przedmiot badań i analiz w projekcie

Projekt jest innowacyjny i systemowy. W oparciu o badania socjologiczne (jakościowe i ilościowe) oraz analizy dokumentów źródłowych dokonana zostanie korelacja między czynnikami determinującymi szanse na zatrudnienie absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego. Zdiagnozowane zostaną cztery wymiary:

Czynniki kształtujące podaż na rynku pracy, a więc szkoły, absolwenci, instytucje rynku pracy, zostaną „zderzone” z elementem popytowym - ofertami pracy.
Projekt ma charakter kompleksowy łączący z jednej strony przeprowadzanie analiz dokumentów źródłowych, będących w posiadaniu instytucji monitorujących rynek pracy, a z drugiej zaś przeprowadzenie badań świadomościowych. Wzajemne uzupełnianie informacji i wyników uzyskanych z analiz i badań stanowi o innowacyjności projektu.

 

 

Metody prac

Zaproponowane techniki badawcze wzajemnie się uzupełniają dając w efekcie komplementarny i wielowymiarowy obraz szans na zatrudnienie absolwentów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim. Zapewniają powtarzalność i standaryzację badań.
Ponadto projekt przewiduje opracowanie analiz przekrojowych dotyczących uwarunkowań gospodarczych i zatrudnieniowych (m.in. diagnoza regionalnego rynku pracy – struktura bezrobocia w przekroju kwalifikacyjno – zawodowym oraz regionalnym, prognoza zapotrzebowania gospodarki regionu na siłę roboczą w układzie sektorowo-branżowym oraz kwalifikacyjno-zawodowym, prognoz popytu na określone kwalifikacje na regionalnym rynku pracy dla perspektywy czasowej co najmniej 5-letniej).

 

 

Efekty /rezultaty

Projekt zapewni narzędzia do okresowego sporządzania Mapy Monitorującej Szanse na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego i pozwoli optymalnie oceniać plany naboru we wszystkich szkołach na terenie województwa, wskaże dyrektorom szkół kierunki kreowania odpowiedniej oferty kształcenia dla rynku pracy.

Rezultatami projektu będą:

Projekt w efekcie:

Geneza projektu wynika z analizy potrzeb instytucji monitorujących rynek pracy na poziomie powiatowym w województwie świętokrzyskim. Istota projektu tkwi w tym, że łączy się pojedyncze i wyizolowane wątki tematyczne formułowane na różnym poziomie konkretyzacji w wielowymiarowy projekt analityczno–badawczy.

W ramach projektu Centrum Doradztwa Strategicznego będzie współpracować z instytucjami lokalnymi, identyfikować i artykułować zmieniające się ich potrzeby. Efektem projektu będzie dostarczenie narzędzi, skal i instrumentów pomiarowych pozwalających opisać ponadgimnazjalne szkoły zawodowe oraz poprzez badania terenowe identyfikować potrzeby i aspiracje absolwentów oraz pracodawców.
Z doświadczenia Centrum Doradztwa Strategicznego, z projektów realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego wynika, że głównym dążeniem instytucji odpowiedzialnych za rozwój lokalny było przezwyciężenie bezrobocia, a częstym w tym względzie zadaniem - zmiana w systemie edukacyjnym. Tylko w niewielu powiatach proponowano rozwiązania konkretne łączące ofertę edukacyjną ze zdefiniowanymi potrzebami lokalnego rynku pracy. Zauważalna jest wycinkowość działań wynikająca z braku całościowej, obiektywnej oceny dotychczasowych zasobów edukacyjnych i wiedzy o oczekiwaniach pracodawców i aspiracjach młodzieży.

 Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]