Podkarpacki Portal Pracy

 CDS_projekty_PPP.jpg

ue_PPP2.png

Centrum Doradztwa Strategicznego realizuje projekt pn. „Podkarpacki Portal Pracy” (nr WND-POKL.06.01.01-18-136/08), który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wpisuje się w Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu: sierpień 2008 r. – luty 2010 r.

 

Strona wwwhttp://www.praca-podkarpackie.pl/

 

Zespół projektowy

  1. Kierownik projektu: Magdalena Widuch
  2. Koordynator regionalny projektu: Kornelia Szpunar
  3. Ekspert kluczowy: Cezary Ulasiński
  4. Eksperci: Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska
  5. Asystenci projektu: Izabela Babula, Hanna Strzałkowska
  6. Asystenci projektu w terenie: Anna Banaś, Marcin Flis, Agata Michońska, Joanna Oleniacz - Pietryka, Natalia Pyzikiewicz

 

Cele projektu

Projekt „Podkarpacki Portal Pracy” powstał w odpowiedzi na problemy wynikające z diagnozy obecnej sytuacji poziomu upowszechnienia usług rynku pracy w województwie podkarpackim oraz postulaty zgłaszane przez funkcjonujące w regionie instytucje rynku pracy.

Cel główny projektu stanowi zapewnienie osobom pozostającym bez zatrudnienia całościowej i łatwo dostępnej informacji o usługach rynku pracy na poziomie regionalnym i powiatowym.

Cele szczegółowe projektu to:

Projekt realizuje politykę społeczeństwa informacyjnego oraz umożliwia doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych. Podkarpacki Portal Pracy na którym gromadzone i udostępniane będą dane, stanowić będzie narzędzie informatyczne, wykorzystujące sieciowe formy przekazu.

 

 

Działania podejmowane w projekcie

Prace w projekcie dzielą się na cztery główne etapy:

Etap I – przygotowawczy

Zakłada spektrum działań organizacyjnych mających na celu m.in. opracowanie adresowych baz danych na potrzeby projektu, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie spotkań wprowadzających, pozwalających przedstawić ideę projektu lokalnym i regionalnym decydentom województwa podkarpackiego.

Etap II – diagnostyczno–analityczny

Etap przebiegać będzie dwutorowo. Z jednej strony obejmie działania ukierunkowane na uzyskanie kompleksowej informacji dotyczącej instytucji rynku pracy (zarówno publicznych jak i niepublicznych) funkcjonujących we wszystkich powiatach województwa i w tym przypadku przeprowadzone zostaną:

W efekcie wskazanych wyżej działań opracowanych zostanie 21 raportów syntezujących pozyskane informacje i opisujących funkcjonowanie instytucji rynku pracy w każdym z powiatów województwa podkarpackiego. Z kolei z drugiej strony, w ramach tego etapu, toczyć będą się prace nad:

Etap III – budowa powiatowych systemów informacji o usługach i instrumentach rynku pracy

Etap ten zakłada włączenie w tok prac projektowych instytucji rynku pracy działających w regionie oraz uzyskanie od nich kompleksowej informacji nt. spektrum usług rynku pracy jakie dostępne są w poszczególnych powiatach Podkarpacia. W tym celu, jako punkt wyjścia, przeprowadzony zostanie cykl 21 warsztatów powiatowych z przedstawicielami wspomnianych instytucji, których tematyka będzie koncentrować się głównie na przybliżeniu uczestnikom idei i celu projektu, umożliwieniu wymiany doświadczeń oraz formułowaniu oczekiwań dotyczących funkcjonowania portalu i dalszej współpracy. Kolejny krok projektu stanowić będą działania ukierunkowane na zgromadzenie i systematyzację danych na temat konkretnych ofert i instrumentów rynku pracy dostępnych w każdym z powiatów regionu.

Etap IV – uruchomienie, upowszechnienie i promocja portalu internetowego

W związku z charakterem projektu, o sukcesie którego stanowić będzie rozpoznawalność i stopień upowszechnienia wypracowanego w jego toku narzędzia internetowego, na całość zagadnień związanych z promocją Podkarpackiego Portalu Pracy, który uruchomiony zostanie wraz z rozpoczęciem tego etapu, położony został bardzo duży nacisk i wyodrębnione zostały one jako osobny etap. Działania o charakterze informacyjno – promocyjnym zostały zdywersyfikowane i dostosowane do potrzeb głównych adresatów projektu, a więc pozostających bez/poszukujących zatrudnienia mieszkańców województwa podkarpackiego. W związku z rozproszeniem tak zdefiniowanego odbiorcy, projekt zakłada wykorzystanie szeregu różnorodnych środków przekazu oraz metod dotarcia do wskazanej grupy m.in. dystrybucji ulotek i plakatów projektowych, zapewnienia reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej oraz promocji portalu poprzez udział w lokalnych/regionalnych wydarzeniach i imprezach kulturalnych. Ponadto, w projekcie przewidziano organizację regionalnej konferencji prezentującej jego wyniki reprezentantom lokalnych i regionalnych władz oraz subregionalne warsztaty, podczas których przedstawiciele instytucji rynku pracy zdobędą wiedzę na temat możliwości indywidualnego aktualizowania swoich ofert prezentowanych na portalu.

 

 

Efekt realizacji projektu

Efektem realizacji projektu będzie narzędzie informatyczne w formie ogólnodostępnego, regionalnego portalu internetowego, przedstawiające w przystępnej formie informacje dotyczące podkarpackich usług rynku pracy i oferujących je instytucji (zarówno w skali powiatu, jak i regionu). Gwarancję łatwego dostępu do poszukiwanych przez użytkowników portalu informacji stanowić będzie zastosowanie wyszukiwarki, która w bazie instytucji rynku pracy lub proponowanych przez nie usług pozwoli w sposób szybki i prosty odnaleźć informacje, spełniające wskazane przez użytkownika kryteria. Ponadto, Podkarpacki Portal Pracy zawierać będzie dział przedstawiający aktualności związane z sytuacją i wydarzeniami regionalnego rynku pracy, forum dyskusyjne skierowane do instytucji rynku pracy oraz dział umożliwiający dostęp do ofert pracy poprzez bazę pośrednictwa pracy (linki do stron publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia oraz portali skupiających oferty pracy), pozwalający równocześnie na zamieszczanie na portalu przez pracodawców aktualnych ofert zatrudnienia. Dodatkowy element stanowić będzie sekcja skupiająca zbiór informacji, porad i wskazówek odnoszących się do zagadnień szeroko pojętego poruszania się po rynku pracy takich jak m.in.: umiejętność konstruowania cv i listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, prawa i obowiązki pracownicze czy prawo pracy.

Podkarpacki Portal Pracy będzie narzędziem interaktywnym, pozwalającym na bezpośredni kontakt z odwiedzającymi stronę projektu w sposób dwutorowy:

Wartość dodana projektu

 

 Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]