Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach

 CDS_projekty_IAPEPSZS.jpg

UE_SKIERNIEWICE.png

Projekt wpisuje się w Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Okres realizacji projektu: październik 2008 r. – wrzesień 2009 r.

 

Zespół projektowy:

  1. Kierownik projektu: Ada Kopeć
  2. Ekspert kluczowy: Cezary Ulasiński
  3. Eksperci: m.in. Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska, Marcin Kocór, Szymon Czarnik, Tomasz Masłyk, Piotr Wolski
  4. Asystenci projektu: Marta Makowska, Karolina Wójcik

 

CELE PROJEKTU

Projekt jest odpowiedzią na problem braku kompleksowej diagnozy potrzeb edukacyjnych w powiecie skierniewickim grodzkim, uwzględniającej potrzeby edukacyjne w ujęciu dynamicznym, zmieniającą się gospodarkę i konieczność zapewnienia umiejętności uczenia się przez całe życie a także analizę funkcjonowania szkół zawodowych w kontekście ich otoczenia społeczno – gospodarczego.

Celem głównym projektu jest dokonanie pełnej identyfikacji i analizy potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego w powiecie skierniewickim grodzkim.

Cele szczegółowe:

 

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE

Projekt przewiduje cztery zasadnicze fazy realizacji oraz działania informacyjno-promocyjne.

Faza 1 – przygotowawcza – zakłada przeprowadzenie pogłębionej analizy dokumentów zastanych (wyniki badań dot. edukacji, rynku pracy, dokumenty strategiczne jednostek samorządu terytorialnego, opracowania statystyczne, itp.) oraz tworzenie baz danych podmiotów planowanych do objęcia badaniami i analizami.

Faza 2 – przygotowanie metodologii badań i narzędzi do badań – w której efekcie powstaną narzędzia do badań:

Faza 3 - realizacja badań i analiz zasadniczych – zakłada przeprowadzenie badań wśród:

Faza 4 - syntetyzująca – polegająca na jakościowej i ilościowej wtórnej analizie pozyskanego materiału badawczego. Pogłębieniu wniosków płynących z tej analizy służyć będzie cykl prac warsztatowych z przedstawicielami środowisk edukacyjnych w Skierniewicach, mający na celu upowszechnienie rezultatów prac badawczych oraz wspólne doprecyzowanie rekomendacji w zakresie formułowania polityki edukacyjnej w mieście.

Faza promocji i upowszechniania projektu przewiduje prowadzenie podstrony internetowej projektu, opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu, adresowanej m.in. do dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, nauczycieli, przedstawicieli instytucji rynku pracy, członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w powiecie skierniewickim.

 

 

EFEKT REALIZACJI PROJEKTU

W efekcie realizacji projektu przygotowana zostanie całościowa, wielowymiarowa diagnoza potrzeb edukacyjnych z rekomendacjami dla szkolnictwa zawodowego (w odniesieniu do typów szkół i rynków, na jakich szkoły te funkcjonują). Diagnoza ta sformułowana będzie w aspekcie krótkoterminowym (dopasowanie do bieżących wymogów rynku pracy) i perspektywicznym, tj. uwzględniającym potrzeby zmieniającego się rynku pracy i perspektywy rozwojowe miasta. Zidentyfikowane zostaną potrzeby edukacyjne ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w wymiarze instytucjonalnym (szkoły), indywidualnym (potrzeby szkoleniowe poszczególnych uczestników procesu kształcenia, tj. m.in. nauczycieli, uczniów) oraz te związane z budową relacji współpracy sfery edukacji i gospodarki.

 

WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU

Wartością dodaną projektu będą rekomendacje odnoszące się do:

 

 Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]