Smart Europe Experience

 

 see_naglowek_logotypy 2.jpg

 

 

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ W EUROPIE PANDEMIĄ COVID-19, KTÓRA UNIEMOŻLIWIA REALIZACJĘ, JAK I ZAPLANOWANIE DALSZYCH DZIAŁAŃ W PROJEKCIE W DNIU 22.05.2020 R. JAKO LIDER PROJEKTU PODJĘLIŚMY DECYZJĘ O ZAMKNIĘCIU PROJEKTUSMART EUROPE EXPERIENCE”. PLANOWANE WIZYTY STUDYJNE DO FINLANDII ZOSTAJĄ TYM SAMYM ODWOŁANE.

 

 

Informacje o projekcie

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch wraz z Fundacją British Council i partnerem zagranicznym Baltic Region Healthy Cities Association, zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Smart Europe Experience”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. 

Celem głównym projektu jest przygotowanie przedstawicieli miast do wyboru i wdrożenia inteligentnych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych służących poprawie zarządzania miastem zgodnie z ideą smart city.Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli gmin, których fiszki projektowe zostały wybrane do II etapu konkursu dotacji Human Smart Cities ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dnia 18.07.2017 r., w tym do:

współtworzących/prowadzących działania projektowe w ramach konkursu dotacji.

Uwaga: w prowadzonej obecnie II turze naboru mogą zgłaszać się kandydaci z gmin, które otrzymały dotację w konkursie Human Smart Cities.

Zakłada się udział łącznie 250 osób.

W ramach projektu zorganizowane będą 5 dniowe bezpłatne wyjazdy zagraniczne do Finlandii (Helsinki, Turku, Salo) i Wielkiej Brytanii (Stoke-on-Trent). Miasta, w których realizowane będą programy mobilności, posiadają szerokie doświadczenie z zakresu wdrażania rozwiązań smart city w różnych obszarach tematycznych m.in. mobilności, ekologii czy partycypacji społecznej. Realizacja Indywidualnego Planu Mobilności i wizyta w jednym z Miast Przyjmujących pozwoli na wzrost kompetencji uczestników projektu w powyższym zakresie.

Okres    realizacji  projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2020 r.

 

 m595_smart graf.PNG

 

Warunki udziału

!!! Uwaga: nastąpiła zmiana warunków udziału dla kandydatów ubiegających się o udział w II turze naboru. Szczegółowe informacje w zakładce  Rekrutacja.

Aby wziąć udział w projekcie Uczestnik projektu musi spełniać łącznie następujące warunki:

a)       w zakresie formy zatrudnienia:

b)      zakres jego obowiązków zawodowych wpisuje się w działania ujęte w projekcie złożonym w konkursie dotacji;

c)       posiada pisemną zgodę na wyjazd wystawioną przez  osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu, który złożył fiszkę projektową lub wniosek o przyznanie dotacji w konkursie dotacji;

d) w przypadku przedstawiciela organizacji pozarządowej lub partnera społecznego posiada pisemne zaświadczenie, że Instytucja Wysyłająca współtworzy/prowadzi działania projektowe w ramach konkursu dotacji w gminie wybranej do II etapu konkursu dotacji wystawione przez osobę uprawnioną w gminie;

e) przedstawi w procesie aplikacji korzyści płynące z jego/jej mobilności dla instytucji wysyłającej w kontekście wniosku składanego w II etapie konkursu dotacji;

f) przedstawi pisemne zobowiązanie do przeprowadzenia spotkania informacyjnego dla współpracowników w terminie do 30 dni po powrocie z mobilności;

g)        przedstawi pisemne zobowiązanie do złożenia pisemnego raportu z mobilności w terminie do 30 dni po powrocie z mobilności;

h) gmina, której przedstawicielem będzie Uczestnik złożyła lub deklaruje złożyć wniosek o przyznanie dotacji w konkursie dotacji w terminie określonym w regulaminie konkursu.

 

 m595_zatrudnienie_SEE.PNG

 

W ramach projektu zapewniamy transport, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas mobilności. Uczestnik ponosi jedynie koszty dojazdu na lotnisko i dojazdu na warsztaty przygotowawcze.

 

 m595_infografika na stronę.png

 

Miasta przyjmujące

 

Helsinki

Położona na południu stolica Finlandii. Miasto przez wiele lat rozwinęło szereg rozwiązań smart, m.in. domy z technologią adaptacyjną, cyfrowe usługi zdrowotne, współdzielone samochody, szkoły przyszłości (najnowsze technologie uczenia się), systemy zbierania odpadów, zoo wolne od emisji CO2, park paneli solarnych, zarządzanie sieciami gospodarki komunalnej (Smart Grid), testowanie rozwiązań IoT (Internet of Things), wykorzystanie danych osobowych w standaryzacji usług.

„IESE Cities in Motion Index” (2017): 29. miejsce.

 

Turku

Najstarsze fińskie miasto położone w południowo-zachodniej części kraju. Przyjęto, że do 2040 będzie „miastem wolnym od węgla” dzięki wprowadzaniu zrównoważonych źródeł energii, gospodarki o obiegu zamkniętym i inteligentnej mobilność (pionier w integracji transportu przez pakiety usług mobilnych). Rozwinięto narzędzia partycypacji np. grupy sparingowe w planowaniu przestrzennym oraz stronę internetową miasta z rozbudowanym interfejsem wyrażania opinii.

Ranking „europeansmartcities 3.0” (Uniwersytet Techniczny w Wiedniu 2014): 11. miejsce.

 

Salo

Miasto położone w pobliżu Helsinek, dawna siedziba jednej z największych fabryk Nokii, obecnie centrum badawcze. Miasto wdrożyło liczne projekty smart m.in. SenCity: oświetlenia LED  zbierające dane dotyczące natężenia ruchu, temperatury i stanu nawierzchni drogi; ponadto system City Monitor – informacje dla mieszkańców o oświetleniu w mieście, zużyciu energii, stanie dróg itp., z możliwością wyrażania opinii.

Stoke-on-Trent

Położona w środkowej Anglii dawna stolica przemysłu ceramicznego, obecnie centrum usług i dystrybucji. Skupia się na smart rozwiązaniach z zakresu energooszczędności i ekotechnologii. Jest w trakcie realizacji projektów: Gigabit City – mającego na celu zapewnienie łączności światłowodowej dla mieszkańców i biznesu docelowo na obszarze całego miasta; District Heat Network – system ogrzewania budynków i wody przy wykorzystaniu energii geotermalnej. W Stoke-on-Trent w dużym stopniu wykorzystywane są smart-samochody.

Ranking „europeansmartcities 3.0” (Uniwersytet Techniczny w Wiedniu 2014): 45. miejsce.

 
 KATALOG OFERT MIAST PRZYJMUJĄCYCH
 
 
 
Realizatorzy projektu

 

Realizatorem projektu jest:

-        Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch – lider projektu;

-        Fundacja British Council – partner krajowy;

-        Baltic Region Healthy Cities Association - partner zagraniczny.

 

 

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch jest firmą konsultingowo - badawczą działającą w zakresie planowania i zarządzania strategicznego oraz doradztwa, głównie dla instytucji publicznych. Na rynku polskim funkcjonuje od 2000 roku, choć część z zespołu, już wcześniej, w ramach innych organizacji, działała w obszarze doradztwa i szkoleń.

Centrum Doradztwa Strategicznego realizuje działania przede wszystkim w poniższych obszarach:

 •  procesy strategiczne dla sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, w tym SMART strategie dla miasta i obszarów aglomeracyjnych;
 • partycypacja społeczna i konsultacje społeczne (szczególnie w ujęciu deliberatywnym) - projektowanie, doradztwo i realizacja działań partycypacyjnych m.in. dla inwestycji lub przedsięwzięć, procesów rewitalizacji oraz procesów planowania przestrzennego   i strategicznego;
 •  badania społeczne (w obszarach m.in. rynku pracy, edukacji, pomocy społecznej oraz kultury);
 •  ewaluacje projektów i programów operacyjnych;
 •  pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje i projekty miękkie wraz   z opracowywaniem pełnej dokumentacji.

 

 

Fundacja British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej.

Tworzy przyjazne, zbudowane na wiedzy porozumienie pomiędzy Wielką Brytanią i innymi krajami oraz buduje relacje i zaufanie. Realizuje działania w ponad 100 krajach na całym świecie, w obszarze kultury i sztuki, języka angielskiego, edukacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Co roku współpracuje bezpośrednio z ponad 20 milionami osób, a z działaniami online, publikacjami 
i programami radiowymi oraz telewizyjnymi dociera do ponad 500 milionów osób.

Historia British Council w Polsce sięga 1938 roku. Obecnie prowadzi działalność  w trzech centrach (Warszawa, Kraków, Wrocław). Każdego roku dociera do tysięcy uczniów, nauczycieli i wykładowców, liderów społeczeństwa obywatelskiego, naukowców, twórców i przedsiębiorców w Polsce. 

Wybrane projekty:

Empowering Communities in Europe – celem projektubyło zwalczanie stygmatyzacji migrantów oraz wzmocnienie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia. Projekt był realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z organizacjami w siedmiu krajach: Polsce, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Słowacji, Czechach i na Węgrzech od 2 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku. 

Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space – celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi poprzez wzmocnienie kompetencji pracowników JST, NGO i organizacji pracodawców w oparciu o wybrane polityki publiczne. Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Doradztwa Strategicznego i partnerami ze Szkocji i Chorwacji.

Aktywna Społeczność – celem projektu byłowprowadzenie zmian społecznych oraz dążenie do  zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie trwałej globalnej sieci liderów i liderek, którzy jako osoby wpływające na dane społeczności będą aktywnie uczestniczyć w dialogu, uczyć się i współpracować w celu rozwiązywania globalnych problemów.

Strona internetowa Partnera: https://www.britishcouncil.pl/

 

 

Baltic Region Healthy Cities Associtation

Ośrodek Współpracujący Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie Zdrowych Miast 
w regionie Bałtyku.  Pełni funkcję centrum wiedzy (doświadczenia, dobre praktyki, nowe rozwiązania) dla swoich partnerów i interesariuszy. Członek sieci Europejskich Zdrowych Miast WHO oraz sieci Fińskich Zdrowych Miast. BRHCA organizuje szkolenia i wizyty studyjne,  wspiera współpracę międzysektorową oraz zrównoważone polityki miejskie  w zakresie zdrowia i dobrobytu. BRHCA była liderem lub wiodącym partnerem kilku projektów europejskich.

Wybrane projekty:

 •  IROHLA - “Intervention Research On Health Literacy among Ageing population” (2013-15) zapewnianie innowacyjnych rozwiązań w terapii dla osób starszych.
 • EmpowerKids -  Health education and social advice for low-income families with small children (2016-18) – rozwinięcie i prowadzenie internetowej gry promującej zdrowy tryb życia dla dzieci oraz osób zajmujących się problemami zdrowotnymi i społecznymi.
 •  BaltCityPrevention – Baltic Cities tackle lifestyle-related diseases (2017-19) – projekt badający potencjał narzędzi e-zdrowia dla efektywniejszych interwencji w promocję zdrowia 
  w regionie Bałtyku.
 • HEAT – Participatory urban planning for healthier urban communities (2018-20) – projekt jednoczący planistów, przedstawicieli innych sektorów oraz mieszkańców w planowanie infrastruktury rowerowej w oparciu o gry symulacyjne i inne narzędzia interaktywne.

Organizacja kooperuje z fińskimi miastami Turku, Salo oraz Helsinkami w wypracowywaniu nowych rozwiązań dla poprawy zdrowia i dobrobytu oraz kształtowania polityk miejskich.

Strona internetowa Partnera:  http://www.marebalticum.org/brehca/

 
Wartość projektu: 2 221 420,50 zł
Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego: 2 154 777,88 zł

 
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]