Społecznie Zorganizowani - model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising

 

 SZ_naglowek_logotypy.jpg

 

 

Raport z etapu testowania - został opracowany jako wynik przeprowadzonego monitoringu, badań z Uczestnikami Projektu, przedstawicielami instytucji i mieszkańcami oraz spotkań roboczych ekspertów i zespołu projektowego. Obejmuje on zasadniczy dokument, zawierający podsumowanie całości testowania dla Krosna i Przemyśla, oraz dwa osobne załączniki  odnoszące się do każdego z tych miast osobno. 

---> RAPORT <---

RAPORT DLA PRZEMYŚLA

RAPORT DLA KROSNA 

 

W maju 2019 roku zostało zrekrutowanych 12 uczestników projektu - Organizatorów Społecznościowych - w tym 6 osób w Przemyślu oraz 6 osób w Krośnie.   

INFORMACJA O REKRUTACJI:
www.cds.krakow.pl/organizatorzy_rekrutacja 

Od maja do lipca 2019 miały miejsce działania przygotowujące do  pełnienia tej roli obejmujące m.in. 2 szkolenia oraz wizytę studyjną w Wielkiej Brytanii.   Latem uczestnicy dopracowali swoje Indywidualne Plany Organizatora Społecznego,  będące  samodzielnie  przygotowanymi wytycznymi na okres kolejnych 6 miesięcy; mogli w tym zakresie polegać na doradztwie ekspertów projektu. Od sierpnia do grudnia 2019 model organizowania społecznościowego przeszedł próbę generalną. W tym okresie - tzw. etapie testowania - 12 osób zajęło się pracą z lokalnymi społecznościami, starając się wykorzystać poznane metody i techniki.  

Na początku 2020 roku  zespół projektowy podjął się analizy dotychczasowych działań - ich efektem będzie raport podsumowujący etap testowania, który zostanie  tu opublikowany po opracowaniu.  W międzyczasie zaplanowano badania z uczestnikami projektu, przedstawicielami instytucji i organizacji, z mieszkańcami, a także spotkania robocze, w tym z udziałem partnera zagranicznego zaplanowane na 20 lutego 2020 r.   w Krakowie.


 

 SPOŁECZNIE ZORGANIZOWANI

 

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch wraz z Fundacją British Council i partnerem zagranicznymi Community Organisers Ltd., realizuje projekt pn. „Społecznie Zorganizowani - model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising”. Projekt  jest wdrażany we współpracy z dwoma ośrodkami miejskimi - Krosnem oraz Przemyślem (województwo podkarpackie).

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie, dostosowanego do polskich uwarunkowań, modelu uruchamiania lokalnej aktywności i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszarów rewitalizacji opartego o ideę i brytyjskie doświadczenia z zakresu Community Organising. Cel zostanie osiągnięty do grudnia 2020 roku. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki adaptacji i wdrożeniu zagranicznego rozwiązania (Wielka Brytania), a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie wiedzy między liderem, partnerem krajowym i partnerem zagranicznym projektu.  Zaadoptowane rozwiązanie umożliwi opracowanie krajowego modelu Community Organising ukierunkowanego na pracę w obszarach dotkniętych kryzysem społecznym, którego wykorzystanie pozwoli na:

Grupę docelową projektu stanowią:

 1. instytucje użytkowników z Krosna i Przemyśla: jednostki samorządu terytorialnego,  ośrodki pomocy społecznej oraz podmioty ekonomii społecznej,
 2.  uczestnicy projektu: mieszkańcy Krosna i Przemyśla objęci szkoleniem z zakresu Community Organising, przygotowani do pełnienia funkcji Organizatora Społecznego;
 3.  mieszkańcy Obszarów Rewitalizacji miasta Krosna i Przemyśla zagrożeni wykluczeniem społecznym.

 

Geneza projektu

Doświadczenia lidera projektu (m.in. opracowanie kilkudziesięciu programów rewitalizacji) pokazuje, że jednym z najistotniejszych problemów polskich obszarów rewitalizacji jest niski poziom aktywności społecznej mieszkańców. Brakuje osób, które są gotowe zająć się mobilizowaniem i wsparciem społeczności w zakresie podejmowania inicjatyw budujących relacje sąsiedzkie i zachęcających osoby wykluczone do aktywnych działań na rzecz zmiany swojej sytuacji. Ponadto szczegółowe potrzeby mieszkańców obszarów rewitalizacji bywają niezwykle trudne do precyzyjnego zidentyfikowania, co dodatkowo pogłębia brak wiary mieszkańców w zmianę ich sytuacji i niechęć do podejmowania inicjatyw.

Odpowiedzią na te problemy jest model Community Organising zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii przez organizację Locality, a obecnie koordynowany i wdrażany przez Community Organisers Ltd..  Community Organising to praca polegająca na zachęcaniu ludzi do podejmowania działań na rzecz ich wspólnych problemów i przezwyciężania niesprawiedliwości społecznej. Organizatorzy Społeczni (Community Organisers) docierają i słuchają, łączą i motywują ludzi do budowania ich wspólnej siły wpływu. Proces Community Organising - organizowsnia społecznego polega na określeniu tego, co dla ludzi jest ważne w społeczności poprzez rozmowy twarzą w twarz, poprzez budowanie relacji i sieci, poprzez rozwijanie liderów społeczności i mobilizowanie ludzi do podejmowania wspólnych aktywności dla wzmocnienia tej odolnej siły wpływu i potencjału dla realnej zmiany społecznej.

Tylko w latach 2011-2015 w Wielkiej Byrtanii przeszkolonych zostało ponad 500 Community Organisers (Organizatorów Społecznych), którzy wsparli 1500 różnych inicjatyw lokalnych. Ich zadaniem jest budowa relacji wewnątrz społeczności, mobilizacja ludzi do podejmowania działań i wspieranie projektów mających wpływ na codzienne życie, prowadząc do stopniowej, społecznej zmiany. Przygotowani Organizatorzy Społeczni stają się animatorami, badaczami i inicjatorami, będąc równocześnie łącznikami na linii mieszkaniec (jego potrzeby, możliwości) - instytucja (jej potrzeby, np. w zakresie wiedzy, i oferta).

 

Działania   zaplanowane w projekcie

Etap 1. Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym.

Etap 2. Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu.

Etap 3. Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego.

Etap 4. Opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy.

Etap 5. Wdrożenie rozwiązania do praktyki.

Etap 6. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania.

 

Efekty projektu

 1.        6 instytucji wdroży nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym;

 2.        12 osób nabędzie kompetencje niezbędne do pełnienia roli Community Organiser (Organizatora Społecznego) na obszarze rewitalizacji;
 3.        Organizatorzy Społeczni zrealizują 4 inicjatywy lokalne na rzecz włączenia społecznego grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizacji;
 4.        Zostaną opracowane 2 miejskie Plany Działań Organizatorów Społecznych na lata 2020-2022;
 5.        Opracowany zostanie materiał rekomendacyjno-wdrożeniowy dla instytucji wdrażających model: gotowy skrypt przedstawiający model oraz praktyczne aspekty jego wykorzystania i rekomendacje do wdrożenia przez instytucje wdrażające.

 

 

 

Realizatorzy projektu

Realizatorem projektu jest:

-        Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch – lider projektu;

-        Fundacja British Council – partner krajowy;

-        Community Organisers Ltd. - partner zagraniczny.

 

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch jest firmą konsultingowo - badawczą działającą w zakresie planowania i zarządzania strategicznego oraz doradztwa, głównie dla instytucji publicznych. Na rynku polskim funkcjonuje od 2000 roku, choć część z zespołu, już wcześniej, w ramach innych organizacji, działała w obszarze doradztwa i szkoleń.

Centrum Doradztwa Strategicznego realizuje działania przede wszystkim w poniższych obszarach:

Strona internetowa: www.cds.krakow.pl 

 

Fundacja British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Tworzy przyjazne, zbudowane na wiedzy porozumienie pomiędzy Wielką Brytanią i innymi krajami oraz buduje relacje i zaufanie. Realizuje działania w ponad 100 krajach na całym świecie, w obszarze kultury i sztuki, języka angielskiego, edukacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Co roku współpracuje bezpośrednio z ponad 20 milionami osób, a z działaniami online, publikacjami i programami radiowymi oraz telewizyjnymi dociera do ponad 500 milionów osób.

Historia British Council w Polsce sięga 1938 roku. Obecnie prowadzi działalność w trzech centrach (Warszawa, Kraków, Wrocław). Każdego roku dociera do tysięcy uczniów, nauczycieli i wykładowców, liderów społeczeństwa obywatelskiego, naukowców, twórców i przedsiębiorców w Polsce.

Wybrane projekty:

Empowering Communities in Europe – celem projektu było zwalczanie stygmatyzacji migrantów oraz wzmocnienie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia. Projekt był realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z organizacjami w siedmiu krajach: Polsce, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Słowacji, Czechach i na Węgrzech od 2 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku.

Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space – celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi poprzez wzmocnienie kompetencji pracowników JST, NGO i organizacji pracodawców w oparciu o wybrane polityki publiczne. Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Doradztwa Strategicznego i partnerami ze Szkocji i Chorwacji.

Aktywna Społeczność – celem projektu było wprowadzenie zmian społecznych oraz dążenie do  zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie trwałej globalnej sieci liderów i liderek, którzy jako osoby wpływające na dane społeczności będą aktywnie uczestniczyć w dialogu, uczyć się i współpracować w celu rozwiązywania globalnych problemów.

Strona internetowa Partnera: www.britishcouncil.pl

 

Community Organisers Ltd.

Partner zagraniczny specjalizuje się w rozwoju działań z zakresu wdrażania idei Community Organising w skali całego kraju (Wielkiej Brytanii), posiada w tym zakresie 5 letnie doświadczenie (od 2012 r.) i współpracuje w sposób stały z siecią ponad 160 Community Organisers z terenu całego kraju. Partner przy wsparciu środków rządowych realizuje obecnie projekt upowszechniania idei w Wielkiej Brytanii, w czym współpracuje z 20 organizacjami pozarządowymi, a w najbliższych latach planuje przeszkolenie kolejnych 3500 osób. Community Organisers Ltd. dysponuje zestawem technik, procedur i programów szkoleniowych, które mogą zostać przetransferowane do warunków polskich, co umożliwi opracowanie wysokiej jakości narzędzi wchodzących w skład modelu i praktycznych wskazówek dla ich wdrożenia.

Strona internetowa: www.corganisers.org.uk

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA:

Program wizyty:

-Stockport, 23 października 2018:

9:30-12:00: Otwarcie dnia -  omówienie funkcjonowania Starting Point Coffee Shop i  omówienie głównych wyzwań i powiązań kawiarni z działaniami społecznymi, powiązania z Health & Social Prescribing; miejsce:  Starting Point Coffee Shop

12:00-13:00: Wizja lokalna w Woodley Precinct, spacer do Community Allotment

14:00-15:30: Spotkanie w   Windmill Cafe - rozmowa o sposobach wsparcia działalności Community Organisers w Stockport

-Lincoln, 24 października 2018:

9:00-17:00:  Szkolenie z podstaw Community Organising, miejsce: stadion Lincoln FC

-Lincoln, 25 października 2018:

9:00-17:00: Seria spotkań z osobami włączonymi w realizację Community Organising w Lincoln, połączona z wizją lokalną: mieszkańcy dzielnicy Sincil Bank, menedżer dzielnicy, przewodniczący fundacji Lincoln FC,  Community Organisers

-Londyn, 26 października 2018:

11:00-13:00:   Spotkanie w  Ministerstwie Skarbu    z   Miriam Levin - Przewodnicząca Community Action and Giving, Youth and Social Action Team, Office for Civil Society oraz Nick Gardham – CEO Community Organisers Ltd., miejsce:  1 Horse Guard Road, HM Treasury

 

 1. 20 listopada 2018, Krosno
  Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Grodzka 10
  godz.  16:30-18:30
 2. 21 listopada 2018, Przemyśl
  Przemyska biblioteka Publiczna, Mediateka, ul. Grodzka 8
  godz. 15:30-17:30
 1. Krosno:
  Dyżur informacyjny
  odbędzie się 27.03. w godz. 15:00-19:00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Grodzka 10 oraz 28.03. w godz. 9:00-13:00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1.
 2. Przemyśl:
  Dyżur informacyjny odbędzie się 28.03. w godz. 11:00-18:00 w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Rynek 26.
 1. Krosno:
  29 kwietnia 2019, od godz. 12:00 do godz. 18:00, Krosno, restauracja Stare Krosno, Rynek  9
 2. Przemyśl:
  30 kwietnia 2019, od. godz. 12:00 do godz. 17:00, Przemyśl, restauracja Cuda Wianki, Rynek 5

 

Program szkoleniowy opracowany po analizie testowania:
LINK

 

 

Program warsztatów międzyinstytucjonalnych opracowany po analizie testowania:

LINK

 

W okresie testowania  Organizatorzy Społeczni podejmowali działania w opraciu o przygotowany w lipcu Indywidualny Plan OS.  Każdy z nich działał na innym obszarze (czasem wspólnie) według własnego harmonogramu. Ze strony Realizatora Projektu zostało zapewnione doradztwo oraz prowadzony był bieżący monitoring. Wszelkie spotkania i wizyty ekspertów w Krośnie i Przemyślu były w tym okresie elementem obu wspomnianych pozycji. 

 

 

UWAGA: W związku z pandemią COVID-19 terminy mogą ulegać zmianie.

 

Opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy

Wdrożenie rozwiązania

 
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]