Społecznie Zorganizowani - model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising

 

 SZ_naglowek_logotypy.jpg

 

 

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch wraz z Fundacją British Council i partnerem zagranicznymi Community Organisers Ltd., realizuje projekt pn. „Społecznie Zorganizowani - model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising”. Projekt  jest wdrażany we współpracy z dwoma ośrodkami miejskimi - Krosnem oraz Przemyślem (województwo podkarpackie).

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie, dostosowanego do polskich uwarunkowań, modelu uruchamiania lokalnej aktywności i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszarów rewitalizacji opartego o ideę i brytyjskie doświadczenia z zakresu Community Organising. Cel zostanie osiągnięty do grudnia 2020 roku. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki adaptacji i wdrożeniu zagranicznego rozwiązania (Wielka Brytania), a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie wiedzy między liderem, partnerem krajowym i partnerem zagranicznym projektu.  Zaadoptowane rozwiązanie umożliwi opracowanie krajowego modelu Community Organising ukierunkowanego na pracę w obszarach dotkniętych kryzysem społecznym, którego wykorzystanie pozwoli na:

Grupę docelową projektu stanowią:

 1. instytucje użytkowników z Krosna i Przemyśla: jednostki samorządu terytorialnego,  ośrodki pomocy społecznej oraz podmioty ekonomii społecznej,
 2.  uczestnicy projektu: mieszkańcy Krosna i Przemyśla objęci szkoleniem z zakresu Community Organising, przygotowani do pełnienia funkcji Organizatora Społecznego;
 3.  mieszkańcy Obszarów Rewitalizacji miasta Krosna i Przemyśla zagrożeni wykluczeniem społecznym.

 

Geneza projektu

Doświadczenia lidera projektu (m.in. opracowanie kilkudziesięciu programów rewitalizacji) pokazuje, że jednym z najistotniejszych problemów polskich obszarów rewitalizacji jest niski poziom aktywności społecznej mieszkańców. Brakuje osób, które są gotowe zająć się mobilizowaniem i wsparciem społeczności w zakresie podejmowania inicjatyw budujących relacje sąsiedzkie i zachęcających osoby wykluczone do aktywnych działań na rzecz zmiany swojej sytuacji. Ponadto szczegółowe potrzeby mieszkańców obszarów rewitalizacji bywają niezwykle trudne do precyzyjnego zidentyfikowania, co dodatkowo pogłębia brak wiary mieszkańców w zmianę ich sytuacji i niechęć do podejmowania inicjatyw.

Odpowiedzią na te problemy jest model Community Organising zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii przez organizację Locality, a obecnie koordynowany i wdrażany przez Community Organisers Ltd..  Community Organising to praca polegająca na zachęcaniu ludzi do podejmowania działań na rzecz ich wspólnych problemów i przezwyciężania niesprawiedliwości społecznej. Organizatorzy Społeczni (Community Organisers) docierają i słuchają, łączą i motywują ludzi do budowania ich wspólnej siły wpływu. Proces Community Organising - organizowsnia społecznego polega na określeniu tego, co dla ludzi jest ważne w społeczności poprzez rozmowy twarzą w twarz, poprzez budowanie relacji i sieci, poprzez rozwijanie liderów społeczności i mobilizowanie ludzi do podejmowania wspólnych aktywności dla wzmocnienia tej odolnej siły wpływu i potencjału dla realnej zmiany społecznej.

Tylko w latach 2011-2015 w Wielkiej Byrtanii przeszkolonych zostało ponad 500 Community Organisers (Organizatorów Społecznych), którzy wsparli 1500 różnych inicjatyw lokalnych. Ich zadaniem jest budowa relacji wewnątrz społeczności, mobilizacja ludzi do podejmowania działań i wspieranie projektów mających wpływ na codzienne życie, prowadząc do stopniowej, społecznej zmiany. Przygotowani Organizatorzy Społeczni stają się animatorami, badaczami i inicjatorami, będąc równocześnie łącznikami na linii mieszkaniec (jego potrzeby, możliwości) - instytucja (jej potrzeby, np. w zakresie wiedzy, i oferta).

 

Działania   zaplanowane w projekcie

Etap 1. Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym.

Etap 2. Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu.

Etap 3. Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego.

Etap 4. Opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy.

Etap 5. Wdrożenie rozwiązania do praktyki.

Etap 6. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania.

 

Efekty projektu

 1.        6 instytucji wdroży nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym;

 2.        12 osób nabędzie kompetencje niezbędne do pełnienia roli Community Organiser (Organizatora Społecznego) na obszarze rewitalizacji;
 3.        Organizatorzy Społeczni zrealizują 4 inicjatywy lokalne na rzecz włączenia społecznego grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizacji;
 4.        Zostaną opracowane 2 miejskie Plany Działań Organizatorów Społecznych na lata 2020-2022;
 5.        Opracowany zostanie materiał rekomendacyjno-wdrożeniowy dla instytucji wdrażających model: gotowy skrypt przedstawiający model oraz praktyczne aspekty jego wykorzystania i rekomendacje do wdrożenia przez instytucje wdrażające.

 

 

 

Realizatorzy projektu

Realizatorem projektu jest:

-        Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch – lider projektu;

-        Fundacja British Council – partner krajowy;

-        Community Organisers Ltd. - partner zagraniczny.

 

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch jest firmą konsultingowo - badawczą działającą w zakresie planowania i zarządzania strategicznego oraz doradztwa, głównie dla instytucji publicznych. Na rynku polskim funkcjonuje od 2000 roku, choć część z zespołu, już wcześniej, w ramach innych organizacji, działała w obszarze doradztwa i szkoleń.

Centrum Doradztwa Strategicznego realizuje działania przede wszystkim w poniższych obszarach:

Strona internetowa: www.cds.krakow.pl 

 

Fundacja British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Tworzy przyjazne, zbudowane na wiedzy porozumienie pomiędzy Wielką Brytanią i innymi krajami oraz buduje relacje i zaufanie. Realizuje działania w ponad 100 krajach na całym świecie, w obszarze kultury i sztuki, języka angielskiego, edukacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Co roku współpracuje bezpośrednio z ponad 20 milionami osób, a z działaniami online, publikacjami i programami radiowymi oraz telewizyjnymi dociera do ponad 500 milionów osób.

Historia British Council w Polsce sięga 1938 roku. Obecnie prowadzi działalność w trzech centrach (Warszawa, Kraków, Wrocław). Każdego roku dociera do tysięcy uczniów, nauczycieli i wykładowców, liderów społeczeństwa obywatelskiego, naukowców, twórców i przedsiębiorców w Polsce.

Wybrane projekty:

Empowering Communities in Europe – celem projektu było zwalczanie stygmatyzacji migrantów oraz wzmocnienie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia. Projekt był realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z organizacjami w siedmiu krajach: Polsce, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Słowacji, Czechach i na Węgrzech od 2 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku.

Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space – celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi poprzez wzmocnienie kompetencji pracowników JST, NGO i organizacji pracodawców w oparciu o wybrane polityki publiczne. Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Doradztwa Strategicznego i partnerami ze Szkocji i Chorwacji.

Aktywna Społeczność – celem projektu było wprowadzenie zmian społecznych oraz dążenie do  zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie trwałej globalnej sieci liderów i liderek, którzy jako osoby wpływające na dane społeczności będą aktywnie uczestniczyć w dialogu, uczyć się i współpracować w celu rozwiązywania globalnych problemów.

Strona internetowa Partnera: www.britishcouncil.pl

 

Community Organisers Ltd.

Partner zagraniczny specjalizuje się w rozwoju działań z zakresu wdrażania idei Community Organising w skali całego kraju (Wielkiej Brytanii), posiada w tym zakresie 5 letnie doświadczenie (od 2012 r.) i współpracuje w sposób stały z siecią ponad 160 Community Organisers z terenu całego kraju. Partner przy wsparciu środków rządowych realizuje obecnie projekt upowszechniania idei w Wielkiej Brytanii, w czym współpracuje z 20 organizacjami pozarządowymi, a w najbliższych latach planuje przeszkolenie kolejnych 3500 osób. Community Organisers Ltd. dysponuje zestawem technik, procedur i programów szkoleniowych, które mogą zostać przetransferowane do warunków polskich, co umożliwi opracowanie wysokiej jakości narzędzi wchodzących w skład modelu i praktycznych wskazówek dla ich wdrożenia.

Strona internetowa: www.corganisers.org.uk

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA:

Program wizyty:

-Stockport, 23 października 2018:

9:30-12:00: Otwarcie dnia -  omówienie funkcjonowania Starting Point Coffee Shop i  omówienie głównych wyzwań i powiązań kawiarni z działaniami społecznymi, powiązania z Health & Social Prescribing; miejsce:  Starting Point Coffee Shop

12:00-13:00: Wizja lokalna w Woodley Precinct, spacer do Community Allotment

14:00-15:30: Spotkanie w   Windmill Cafe - rozmowa o sposobach wsparcia działalności Community Organisers w Stockport

-Lincoln, 24 października 2018:

9:00-17:00:  Szkolenie z podstaw Community Organising, miejsce: stadion Lincoln FC

-Lincoln, 25 października 2018:

9:00-17:00: Seria spotkań z osobami włączonymi w realizację Community Organising w Lincoln, połączona z wizją lokalną: mieszkańcy dzielnicy Sincil Bank, menedżer dzielnicy, przewodniczący fundacji Lincoln FC,  Community Organisers

-Londyn, 26 października 2018:

11:00-13:00:   Spotkanie w  Ministerstwie Skarbu    z   Miriam Levin - Przewodnicząca Community Action and Giving, Youth and Social Action Team, Office for Civil Society oraz Nick Gardham – CEO Community Organisers Ltd., miejsce:  1 Horse Guard Road, HM Treasury

 

 1. 20 listopada 2018, Krosno
  Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Grodzka 10
  godz.  16:30-18:30
 2. 21 listopada 2018, Przemyśl
  Przemyska biblioteka Publiczna, Mediateka, ul. Grodzka 8
  godz. 15:30-17:30

W pierwszym kwartale 2019 roku  (tj. do końca MARCA 2019)   nie   Przewiduje się realizacji żadnych form wsparcia  Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl