Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego

CDS_projekty_TMWP.jpg

ue_PPP2.png

 

 

CELE PROJEKTU

Projekt „Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego” (TMWP) powstał jako odpowiedź na potrzebę pogłębionej analizy zjawiska migracji zarobkowych na terenie województwa podkarpackiego. Poprzez wielowątkowe - innowacyjne w skali kraju - podejście do zagadnienia, doprowadzi on do powstania „migracyjnej fotografii Podkarpacia w wysokiej rozdzielczości i dużym kontraście” wykonanej w 2009 roku.

Celem głównym projektu jestprzeprowadzenie szczegółowej diagnozy ścieżek migracyjnych mieszkańców Podkarpacia oraz wyjaśnienie ich trajektorii i skali w oparciu o obiektywne i subiektywne motywacje indywidualne oraz uwarunkowania zewnętrzne.

Cele szczegółowe projektu to:

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE

Prace w projekcie dzielą się na sześć głównych etapów:

Etap I – Przygotowawczy – zakłada szereg działań prowadzących do zbudowania baz danych na potrzeby badań i analiz, przeprowadzenia pogłębionej analizy dokumentów dotyczących podkarpackiego rynku pracy, przygotowania materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie spotkań wprowadzających, pozwalających przedstawić ideę projektu zarówno lokalnym i regionalnym decydentom województwa podkarpackiego jak i osobom reprezentującym grupy planowane do objęcia badaniami.

Etap II – Opracowanie narzędzi badawczych i analitycznych – w jego efekcie powstaną narzędzia, wskaźniki oraz przeprowadzony zostanie dobór próby do badań i analiz:

Etap III – Pilotaż narzędzi badawczych - wszystkie narzędzia ilościowe (ankieta z uczniami, ankieta z klientami Eures, wywiad z pracodawcami, ankieta w urzędach gmin i miast, ankieta ze studentami, wywiad z bezrobotnymi) zostaną poddane pilotażowi.

Etap IV – Realizacja badań i analiz zasadniczych – najdłuższy i najbardziej czasochłonny etap projektu, który skupi się na bezprecedensowych w skali regionu działaniach badawczych i analitycznych, odnoszących się do 9 obszarów:

  1. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - badaniem deklaratywnym skali i kierunków migracji (zagranicznej, krajowej oraz wojewódzkiej) oraz jej motywów zostanie objętych 200 uczniów ostatnich oddziałów (100 ze szkół licealnych, 100 z zawodowych) w każdym z 25 powiatów  (w sumie 5000).
  2. Klienci Eures - badaniem deklaratywnym skali i kierunków emigracji zagranicznej oraz jej motywów zostaną objęci wszyscy klienci 21 wojewódzkich punktów sieci Eures w okresie 6 miesięcy.
  3. Pracodawcy - badaniem faktycznych kierunków i skali migracji (krajowej i wojewódzkiej) oraz lokalnych uwarunkowań gospodarczych i cywilizacyjnych, a także związanych z rynkiem pracy zostanie objętych 75 pracodawców (3 największych z każdego powiatu).
  4. Klienci UG i UM - badaniem faktycznych kierunków i skali migracji (zagranicznej, krajowej i wojewódzkiej) oraz jej motywów zostaną objęci klienci 42 urzędów w okresie 3 miesięcy (2 urzędy na powiat) przychodzący w celu zameldowania lub wymeldowania.
  5. Księża - badaniem faktycznej skali i kierunków migracji (zagranicznej, krajowej, oraz wojewódzkiej) zostanie objętych 25 księży (1 parafia w każdym powiecie).
  6. Studenci - badaniem faktycznych kierunków i skali migracji krajowej oraz jej motywów, zostaną objęci zameldowani na Podkarpaciu studenci ośrodków uniwersyteckich z województw sąsiadujących (małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie) oraz 5 największych uczelni w kilku największych miastach Polski (UW, UMK, UAM, UG, UWr).
  7. Bezrobotni - badaniem deklaratywnym kierunków i skali migracji (zagranicznej, krajowej i wojewódzkiej) oraz jej motywów zostaną objęci zarejestrowani w PUP bezrobotni z wszystkich powiatów.
  8. Niepubliczne agencje zatrudnienia, PUP, Terenowy Bank Danych w Rzeszowie - analizie faktycznej skali i kierunków migracji (zagranicznej, krajowej, wojewódzkiej) zostaną poddane następujące dokumenty: formularze informacji o działalności agencji zatrudnienia, wykazy wyrejestrowanych z powodu wyjazdów zagranicznych, zgłoszenia pobytu stałego i czasowego w urzędach gmin i miast-V ‘10).
  9. Lokalne uwarunkowania gospodarcze i cywilizacyjne oraz związane z rynkiem pracy - analizie dokumentów wtórnych pod tym kątem zostaną poddane opracowania takie jak SRWP oraz publikowane przez GUS, WSIiZ, RARR, PARR, IBnGR itd. Analiza zostanie wsparta panelem ekspertów złożonym z dyskusji panelowej, ankiety mailowej oraz IDI z panelistami.

W oparciu o każdy z 9 obszarów, powstanie raport badawczy lub analityczny.

Etap V – Synteza i wizualizacja – polegać będzie na standaryzacji i agregacji materiału analityczno badawczego i takim jego przetworzeniu, które pozwoli zaprezentować go w sposób przyjazny i przejrzysty.
Wtórna analiza statystyczna, oparta o korelacje wyników cząstkowych pozwoli stworzyć schematy migracyjne, tłumaczące kierunki oraz szerokości ścieżek migracyjnych, motywami indywidualnymi napędzającymi ruch na ścieżkach oraz zewnętrznymi uwarunkowaniami gospodarczymi i cywilizacyjnymi, wzmacniającymi bądź osłabiającymi oraz decydującymi o kierunku ruchu na ścieżkach. Schematy migracyjne zostaną przedstawione dla poziomu deklaratywnego oraz faktycznego, a tam gdzie to możliwe także dla 3 poziomów migracji: zagranicznej, krajowej i wojewódzkiej. Każdy ze schematów zostanie zwymiarowany i zdefiniowany, w oparciu o rozkład udziałów motywów napędzających oraz rozkład udziałów uwarunkowań wzmacniających i osłabiających. Zarobkowe motywy migracji będą przedmiotem pogłębionej analizy. Schematy posłużą jako pierwowzory typów migracji, które zostaną opisane i skatalogowane jako konglomeraty szeregu cech odnoszących się do poszczególnych obszarów badań. Typologia migracji zostanie zwizualizowana w postaci interaktywnego narzędzia informatycznego, prezentującego wyniki dla różnych poziomów analizy. Pozwoli śledzić ścieżki migracyjne mieszkańców Podkarpacia w odniesieniu do poszczególnych typów migracji na poziomie:

Etap VI – Informacja i upowszechnienie projektu – wramach upowszechniania projektu wydana zostanie i rozdystrybuowana publikacja prezentująca wyniki badań i analiz wraz z interaktywnym narzędziem informatycznym oraz raportami z badań. Nakład 500 sztuk pozwoli dotrzeć z wynikami do wszystkich rodzajów podmiotów na terenie województwa, potencjalnie nimi zainteresowanych – od władz lokalnych zaczynając, poprzez pracodawców, inwestorów, służby zatrudniania, na władzach regionalnych kończąc. W przeniknięciu założeń i wyników projektu do świadomości szerszej grupy potencjalnych odbiorców, rolę odegra konferencja prasowa poświęcone projektowi, która odbędzie się w Rzeszowie. Oficjalne przedstawienie i omówienie wyników, połączone z zakończeniem realizacji projektu, będzie natomiast miało miejsce podczas konferencji regionalnej, która także odbędzie się w stolicy Podkarpacia.

 

EFEKT PROJEKTU

Wymiernym (namacalnym) efektem realizacji projektu będzie publikacja „Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego”, stanowiąca kompendium na temat regionalnej migracji i opisująca zależności między migracyjnymi trendami a sytuacją na powiatowych i regionalnym rynkach pracy. Integralną częścią publikacji będzie narzędzie informatyczne pod tym samym tytułem, prezentujące w sposób interaktywny, przejrzysty i intuicyjny wyniki wszystkich badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu.

 

WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU

Wartością dodaną projektu będzie wojewódzka mapa ścieżek migracyjnych motywowanych względami pozazarobkowymi, wraz z ich typologią opartą o rodzaje motywów. Dodatkowo, na poziomie rezultatów, projekt wspomoże tworzenie lokalnych polityk przeciwdziałania odpływowi mieszkańców.

 

 Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]